Ayatul kursi in hindi text (2022) with translation

Ayatul kursi in hindi text, ayatul kursi hindi text, ayatul kursi dua in hindi, ayatul kursi in hindi translation. Ayatul kursi in hindi text अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्युम, ला-ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस्समावाती वमा फिल अरज़ि मनज़ल लज़ी यशफउ इन्दहु इल्ला बिइज़्निही, यालमु मा बैना ऐदीहिम् वमा खलफहुम वला युहीतूना … Read more